Preamble for this Blog !

Since 1992, every Swedish citizen is guaranteed the right under this Fundamental Law; "The Freedom of Expression Act", 1991:1469, vis-à-vis the public institutions, publicly to express his or her thoughts, opinions and sentiments, and in general to communicate information on any subject whatsoever on sound radio, television and certain similar transmissions, through public playback of material from a database, and in films, video recordings, sound recordings and other technical recordings.

The Freedom of Expression Constitution, a law that more and more Social Democrats, Communists, Environmental Fascists are increasingly deviating from. It is to control the great mass of people who do not agree with their oppression of opinion, but can think for themselves. It is a threat to those who are most politically correct, with associated values.

 

Om du mot all förmodan skulle fara väldigt illa av denna blogg's innehåll.

DÅ vill jag att du hämtar ditt exemplar; Här

 

 

             

 

Pandemilag

2021-01-09

Trettitalet är under uppsegling, även då som nu har vi en socialdemokratisk styrning med förkärlek till brunsmetande politik, åsiktsförföljelse, angiveri ja det som är fullt gångbart på våra arbetsplatser idag.
Nu kan vi alla, precis som då, vänta oss att stormtrupper som bankar in våra dörrar. För att kontrollera det som grannen angivit oss för. Folk köper detta otänkandes, och duperas att visst vi måste få bukt med ett virus. Vi till och med hotas att ta ett otestat vaccin. Vaccin som kräver år av forskning, innan det anses fullvärdigt.
Om vaccin är en medicin? Betänk då att det tog astra 25 år innan losec kom ut på marknaden.
Det kommer inte heller att räcka med engångsvaccineringar, utan pga det inplanterade corona. Kommer vi att tvingas ta årliga vaccin, för att hålla det hela under en någorlunda kontroll.
--------------------------------------------------------------------
Är pandemilagen giltig?
 
I fredags gjordes ett lagbrott mot Svenska folket genom klubbandet av pandemi lagen:
(kopierad text)
Låt oss nu se på vad detta innebär.
Förslaget innebär att regeringen försöker få riksdagen att fatta ett beslut som strider mot Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform även kallad Regeringsformen (RF) 1 kapitlet 1 och 9 §§, 2 kapitlet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 19 §. 1
Som alla ska veta, framför allt våra folkvalda och regeringens jurister, så går grundlag före lag. Med andra ord kan riksdagen inte anta en lag som strider mot Regeringsformen. Inte ens om lagen skulle vara behjärtansvärd.
Den brödtext som ackompanjerar lagförslaget saknar helt vetenskapliga referenser och strider därmed mot RF 1 kapitlet 9 § och Förvaltningslagen (2017:900) 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 37, 38 §§.
Det lagförslag som nu framförs i remissen S2020/09214 strider mot folkets få grundlagsstadgade rättighets-och frihetslagar.
När regeringen följer RF 1 kapitlet 1 och 9 §§ innebär det att regeringen inte får lägga fram en lag som strider mot RF 2 kapitlet 19 §.
Om regeringen lägger fram en lag som strider mot RF och EU:s rättsregler får den lag som stiftats i strid med RF 1:19 inte användas enligt RF 11 kapitlet 14 §, 12 kapitlet 10 §. Där står explicit att ”grundlag går före lag”
Regeringen får därför inte ens lägga fram ett lagförslag som strider mot vår grundlag. Lagen får inte heller strida mot EU-rätten.
Ingen lag eller förordning vare sig kan eller får övertrumfa Regeringsformen, hur behjärtansvärda de än är.
För att upphäva eller ändra RF krävs det enligt RF 8 kapitlet 14 § att ett lagförslag först antas och sedan förklaras vilande till dess det har skett ett riksdagsval minst nio månader efter det att förslaget lades på riksdagens bord. Efter riksdagsvalet ska sedan grundlagen ånyo konfirmeras av den nya riksdagen för att vara gällande.
Vidare står det i RF 11 kapitlet 14 § och 12 kapitlet 10 § 2 st ”Vid prövning enligt första stycketav en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).”.
Till yttermera visso står det i RF 2 kapitlet 19 § att riksdagen inte får stifta lag som strider mot EU-rätten som exempelvis artiklarna i EKMR och EURS samt utslag i EU:s rättsväsen.
Detta innebär att ingen lag kan stiftas som strider mot eller upphäver grundlagen eller strider mot EU-rätten.
Det innebär också att föreliggande förslag till lag inte ens kan framläggas för riksdagen utan att regeringen bryter mot Sveriges grundlagar.
Om vår grundlag inte skulle räcka, vilket den gör med råge, så kommer Europeiska Unionens Rättighetsstadga (EURS) 2 den svenska befolkningen till hjälp. Och då gäller även RF 11 kapitlet 14 § (gäller domstolar) och RF 12 kapitlet 10 § (gäller myndigheter (även om domstol skulle omdefiniera sig till myndighet)). I dessa tvenne paragrafer står i andra stycket att ”Grundlag går före lag”.
Dessutom saknar förslaget vetenskap bakom de tomma orden varför riksdagen kommer att begå grundlagsbrott mot
RF 2 kapitlet 19 § om lagförslaget skulle antas.
Med ett korrekt lagföljande så finns det bara en sak för regeringen att göra:
Lagförslaget ska därför omedelbart dras tillbaka.
Om regeringen framlägger lagförslag som strider mot Regeringsformen innebär det ett erkänt sakförhållande att regeringen uppsåtligen och överlagt bryter mot Regeringsformen. Detta innebär att riksdagen enligt RF 6 kapitlet 7 § eller konstitutionsutskottet omedelbart avsätter regeringens samtliga medlemmar som undertecknat lagförslaget.
Det finns alltför stora likheter mellan kvinnomisshandel och de lagstridiga begränsningar vi fått under coronapandemin
Här kommer våra myndigheter med nya begränsningar och nya lättnader och nya begränsningar igen. Lägger över ansvaret på dig i stället för att myndigheten ger klara och lagliga rekommendationer som stämmer med vetenskapen.
Vi har inbillats att det snart ska bli bättre. Håll ut! Håll ut! är mantrat för dagen.
Vi har många gånger trott att situationen snart skulle bli bättre. Sen märkte vi hur det inte blev bättre, hur det bara blev sämre.
Detta låter precis som våldsutsatta
kvinnor brukar säga till sig själv – “snart blir det bättre, snart slutar han slå” …
Tillämpningen av detta lagförslag torde också strida mot Lag (2014:406) 2, 13, 14, 15, 16 §§ 3.
Regeringen och myndigheterna kan inte undgå att om 2 § gäller så faller alla chefer enligt 13, 14, 15 och 16 §§"